Category Archives: ภาษี

ยื่นภาษีเกินกำหนด ต้องเสียค่าปรับ!! เช็กเลยที่นี่

กรมสรรพากร เตือน !! หากยื่นภาษีเกินระยะเวลาที่กำหนดอาจต้องเสียค่าปรับ และจะมีโทษปรับในแต่ละกรณี คือ บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบ ภงด.90,91

e-Donation ลดหย่อนภาษี ไม่ต้องขอใบอนุโมทนา

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation ที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาค องค์กรสาธารณกุศล และหน่วยรับบริจาคอื่น ๆ