“สวัสดิการพนักงาน” สร้างแรงจูงใจในการทำงานได้ดี จริงหรือ?

สวัสดิการพนักงาน

หลายคนสงสัยหรือไม่ ? ว่า เพราะเหตุใด เราทุกคนจึงอยากมีความไฝ่ฝัน ที่อยากเข้ามาร่วมงานกับองค์กรที่เราสนใจ เมื่อเราอยากหางานที่มั่นคงสักแห่งหนึ่ง สิ่งแรกที่เรามองเห็น หรือสนใจมากเป็นพิเศษ

นอกจากโปรไฟล์ของบริษัท ตำแหน่งงาน เงินเดือน วันทำงานที่มีวันหยุดอย่างเที่ยงตรงและแน่นอน และอีกหนึ่งปัจจัยที่หลายคนต่างก็ให้ความสนใจมากเลยทีเดียวก็คือสวัสดิการของบริษัท

สวัสดิการ หมายถึง

บริการหรือกิจกรรมใดๆ ที่หน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจเอกชนจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนั้นๆ ได้รับความสะดวกสบายในการทำงาน มีความมั่นคงในอาชีพ มีหลักประกันที่แน่นอนในการดำเนินชีวิต หรือได้รับประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากเงินเดือน หรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เป็นประจำ

ทั้งนี้เพื่อเป็นสิ่งจูงใจ ให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังใจที่ดี เพื่อสามารถใช้แรงกาย แรงใจ และสติปัญญา รวมไปถึงความสามารถของตนในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องวิตกกังวล ปัญหายุ่งยากทั้งในทางส่วนตัวและครอบครัว ให้มีความพอใจในงาน มีความรักงานและตั้งใจที่จะทำงานนั้นให้นานที่สุด

เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ

สวัสดิการ
สวัสดิการและความมั่นคงในชีวิต

เหตุผลอันดับแรกๆ นั่นเลยก็คือ บริษัทนั้นๆ มีสวัสดิการสำหรับพนักงานมากมาย

ซึ่งนั่นหมายความว่า เรามีโอกาส และความมั่นคงของการทำงาน และการมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น และเหตุผลที่ว่า เราเลือกงานหนึ่งเพราะอะไร?

ตำแหน่งที่เหมาะกับความสามารถ เงินเดือนที่สมน้ำสมเนื้อ วัฒนธรรมองค์กรที่เข้ากันได้ดี รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ภายในหรือรอบๆ ที่ทำงาน และแรงจูงใจที่ทำให้เราต้องรู้สึก ว้าว กับออฟฟิศที่ครบครัน และตอบโจทย์ไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

สิ่งที่เรานำมาพิจารณานั้นอาจถือเป็นปัจจัยหลัก

ที่นับเป็นแรงจูงใจให้เรานั้นสามารถเลือกตัดสินใจหรืออาจไม่เลือกที่จะร่วมงานกับองค์กรนั้นก็ได้ แต่สำหรับสวัสดิการพนักงาน ที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องรองลงมา

แต่หากลองมองย้อนดูอีกทีสวัสดิการพนักงานก็เป็นสิ่งสำคัญ ต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีกำลัง มีแรงใจสู้ต่อได้ต่อไป และสามารถดำรงตำแหน่งในหน้าที่การงานนั้นได้ยาวนานยิ่งขึ้น

เมื่อพูดถึงเรื่อง สวัสดิการพนักงาน บางคนอาจยังไม่เข้าใจในความหมายนิยามของคำว่า “สวัสดิการพนักงาน” อย่างละเอียด และถี่ถ้วนสักเท่าไหร่ เพราะหลายบริษัทขนาดเล็ก รวมไปถึงองค์กรขนาดใหญ่มายมาย ก็ยังกำหนดกฎเกณฑ์ของสวัสดิการพนักงาน ได้อย่างแตกต่างกันไป เพราะความหมายก็อาจจะรวมไปถึงแหล่งที่พักอาศัย หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่เราหลายคนเข้าใจกัน

ความหมายของคำว่า สวัสดิการพนักงาน

ได้มีผู้ให้ความหมายของคำว่า “สวัสดิการ” แตกต่างกันไป ได้แก่ Welfare (สวัสดิภาพ สวัสดิการ) คือการมุ่งให้เกิดการกินดีอยู่ดีของบุคคลหรือกลุ่มสวัสดิการทั่วไปของชุมชนหรือสังคม ถือว่าเป็น หน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดให้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวม

สวัสดิการ หมายถึง “การกินดีอยู่ดี” หรือ Well-being นั้นเองซึ่งถ้าจะขยายความออกไปก็อาจกล่าวได้ว่า คือ ภาวะของการมีสุขภาพดี มีความ เจริญรุ่งเรือง และมีความสุข

ความหมายด้านแรงงาน สวัสดิการ หมายถึง

สิ่งหรือสถานการณ์ที่นายจ้างจัดให้เพื่อความสะดวกสบาย หรือความกินดีดอยู่ ดีของลูกจ้างนั่นเอง ซึ่งการดำเนินการเพื่อให้เกิดภาวะที่มีความสะดวกสบาย หรือความกินดีอยู่ดีของลูกจ้างนี้มิได้หมายความว่า เป็นความรับผิดชอบของนายจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียว รัฐบาลและสหภาพแรงงานก็ต้องมีส่วนร่วมด้วย

สวัสดิการพนักงานที่ดี
สวัสดิการพนักงานที่สมบูรณ์แบบ

สำหรับสวัสดิการพนักงานที่สมบูรณ์แบบ

นั้นย่อม หมายถึง สวัสดิการ ที่ให้แก่ลูกจ้าง ทั้ง ในขณะที่ทำงาน (On – the – Job)

 • นอกเวลาทำงาน แต่ยังคงอยู่ในสถานที่ทำงาน (Off – the – job within the workplace)
 • นอกสถานที่ทำงาน (Outside the workplace)

สวัสดิการ อาจเรียกได้ในชื่ออื่นๆ อีกหลาย ชื่อ เช่น

 • Indirect Compensation
 • Employee Benefits
 • Employee Services
 • Fringe Benefits
 • Benefit Programs เป็นต้น

ส่วนในประเทศไทยของเรานั้นได้มีกฏหมาย ว่าด้วยการจัด สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัด สวัสดิการ ไว้ 4 ส่วน

แต่เราขอเล่าถึงในส่วนของที่ทำงาน องค์กรควรมีอะไรจัดหาไว้ให้พนักงานบ้าง สรุปแบบเข้าใจง่าย ๆ โดยในสถานที่ทำงานต้องมี

 • น้ำดื่มสะอาด ในจำนวนที่เพียงพอต่อจำนวนคน
 • ห้องน้ำ แยกสำหรับพนักงานชาย และพนักงานหญิง และในกรณีที่มีพนักงานที่เป็นผู้พิการ ให้นายจ้างจัดให้มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการแยกไว้โดยเฉพาะ
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

ด้วยเหตุนี้แล้ว หลายองค์กรจึงเห็นความสำคัญต่อ “สวัสดิการ” เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานภายในองค์กร อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงาน

เมื่อ สวัสดิการ สามารถสร้างแรงดึงดูด

จูงใจ ให้พนักงานมีแรงกาย แรงใจ และส่งพลังสติปัญญา ความสามารถออกมาได้อย่างมีปนะสิทธิภาพ ก็ส่งผลให้งานที่ออกมานั้นดีมากจนเป็นที่น่าพึงพอใจให้กับองค์กรอีกด้วย

ซึ่งนับว่าเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นร่วมกัน จากนายจ้างที่มีทัศนคติที่ดี และลูกจ้างที่ได้รับแรงจูงใจจาก “สวัสดิการ” ที่ได้รับ จนมีพลังอยากทำงานนี้ต่อไปจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยไม่เกิดผลกระทบอย่างใดแก่องค์กร

สวัสดิการพนักงาน
หลายองค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญกับสวัสดิการพนักงาน

หลายองค์กร ในต่างประเทศ ให้ความสำคัญกับ “สวัสดิการ” พนักงานเป็นอย่างยิ่ง

 • Snap ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยว่าพนักงานเกือบ 3,000 คน ของบริษัทเป็นผู้หญิง จ่ายสูงถึง 40,000 ดอลลาร์ สำหรับการรักษาภาวะมีบุตรยาก และสูงถึง 80,000 ดอลลาร์ สำหรับการตั้งครรภ์แทน
 • HP เสนอวันหยุดชดเชยขั้นต่ำ 10 และสูงสุด 16 สัปดาห์สำหรับคุณแม่มือใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
 • HP มีบริการเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกฟรี เพื่อช่วยเหลือพ่อแม่มือใหม่ในการทำงาน
 • Microsoft และ Snap รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งน้ำนมแม่แช่เย็นกลับบ้าน ในขณะที่พนักงานเดินทางเพื่อทำงาน
 • บริษัทหลายแห่ง รวมถึง Google และ Airbnb อนุญาตให้พ่อแม่มือใหม่ ทำงานนอกเวลาได้ด้วยค่าจ้างเต็มจำนวนหลังจากกลับมาจากการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
 • Facebook มอบ “เงินสดสำหรับทารก” มูลค่า 4,000 เหรียญสหรัฐให้กับพ่อแม่มือใหม่ พร้อมเงินชดเชยสำหรับการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
 • พนักงานของ Amazon สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าทำงานได้ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องอยู่ห่างจากลูกๆ

สรุป

อย่างไรก็ตาม “สวัสดิการพนักงาน” ยังคงเป็นสิ่งที่หลายองค์กรควรยึดเป็นหลักสำคัญ และไม่ควรมองข้าม

เพราะเมื่อองค์กรมี “สวัสดิการพนักงาน” ที่ดี ก็สามารถสร้างความมั่นคง และวิถีชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงาน และช่วยเสริมแรงจูงใจ ให้บุคลากรภายในองค์กร อยากทำงานได้ยาวนาน และผลงานออกมาดียิ่งขึ้น ผลดีนั้นจะเกิดพร้อมกับทั้งสองฝ่ายได้ดีอย่างแน่นอน

Dreamteam Payroll Outsource Service Co.,Ltd เราเป็นผู้นำเทคโนโลยี โซลูชัน HR ตอบสนองสังคมยุคนิวนอร์มอล แบบไร้ขีดจำกัด อีกทั้งยังให้บริการรับทำเงินเดือน และที่ปรึกษาบริการสรรหาทรัพยากรบุคคล แบบครบวงจร ระบบบันทึกเวลา ระบบลางาน ระบบขอค่าล่วงเวลาผ่านบนระบบ Cloud รองรับการใช้งานพนักงานหลากหลาย รวมถึง บริการรับทำบัญชี บริการสรรหาทรัพยากรบุคคล

REFERENCE:  https://www.vox.com/2018/1/31/16944976/new-parents-tech-companies-google-hp-facebook-twitter-netflix

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ?

☎ โทร : 02-123-3862

✉ FB : https://www.facebook.com/dreamteam3110

? LINE@ : @dreamteam

? Blockdit : https://www.blockdit.com/dreamteam