Tag Archives: กรมสรรพากร

e-Donation ลดหย่อนภาษี ไม่ต้องขอใบอนุโมทนา

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation ที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาค องค์กรสาธารณกุศล และหน่วยรับบริจาคอื่น ๆ