Tag Archives: Cloud-TA คืออะไร?

Cloud-TA คืออะไร?

Cloud-TA หมายถึง ระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน หรือเรียกง่ายๆว่า ระบบบันทึกเวลาทํางาน (Time & Attendance System) ยุคใหม่แบบออนไลน์