Tag Archives: สวัสดิการพนักงาน

Alibaba’s new welfare Plus extra days off work without reducing salary

Alibaba Continue to improve the welfare of affiliated employees for a better quality of life

“สวัสดิการพนักงาน” สร้างแรงจูงใจในการทำงานได้ดี จริงหรือ?

หลายองค์กรจึงเห็นความสำคัญต่อ “สวัสดิการ” เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานภายในองค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงาน