ระบบใบจ่ายเงินเดือน

ระบบใบจ่ายเงินเดือน

ระบบใบจ่ายเงินเดือนแบบออนไลน์เป็นระบบเสริมที่พัฒนาขึ้นมาช่วยงานฝ่ายบุคคลที่ต้องปริ้นสลิปเงินเดือนหรือใบจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานในรูปแบบต่างๆ เช่น กระดาษคาร์บอนหรือซองจดหมายแบบปิดผนึกให้เปลี่ยนเป็น File และส่งใบจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานได้หลายรูปแบบ สามารถเรียกดูใบจ่ายเงินเดือนได้ดังนี้

  • ใบจ่ายเงินเดือนบน Web
  • บนแอฟพลิเคชั่นผ่านบนมือถือ
  • ส่งผ่านทาง Email
  • ส่งผ่านทาง SMS

ในการเปิดข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนพนักงานแต่ละคนจะมีรหัสผ่านลับ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนของพนักงานแต่ละบุคคล

ช่วยลดปัญาหาดังนี้

  • พนักงานเอกสารสูญหาย
  • พนักงานแจ้งว่าไม่ได้รับเอกสาร
  • พนักงานขอเอกสารย้อนหลัง

โปรโมชันประจำเดือน

ดรีมทีม เพย์โรล โปรโมชันประจำเดือน