Recruitment Full Service ที่จะช่วยให้คุณได้คนที่มีศักยภาพเข้ามาทำงาน พร้อมกับการสร้างภาพลักษณ์ในองค์กรด้วย Employer Branding ที่จะช่วยให้ภาพลักษณ์องค์กรโดนเด่นกว่าคู่แข่งในอุสาหกรรม

การสรรหาแบบเดิมๆ อาจจะเริ่มไม่มีประสิทธิภาพมากพอแล้วในปัจจุบัน องค์กรหรือผู้ประกอบการในปัจจุบันอาจยังไม่ให้ความสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ หรือไม่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่โดนเด่นกว่าคู่แข่งในอุตสากรรมเดียวกันได้ ทำให้ไม่สามารถดึงดูดผู้สมัครที่มีความสามารถหรือเหมาะกับองค์กร


Recruitment Marketing การตลาดเพื่อการสรรหาเป็นกลยุทธ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มตลาดแรงงานหรือกลุ่มแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับองค์กรณ์ที่คุณต้องการให้สนใจเข้ามาสมัครงาน เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดสรรบุคลากรต่อไป จนกระทั้งถึงกระบวนการเซ็นสัญญาว่าจ้างร่วมงานกับองค์กรของคุณในที่สุด ไปถึงขั้นตอนการสร้างแบรนด์ให้สำหรับนายจ้างเป็นกลยุทธ์ในการทำให้กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มแรงงานและคนทั่วไปสร้างการรับรู้ (Awareness) ให้องค์กรของคุณมีภาพลักษณ์องค์ที่ดี สร้างความประทับใจ ความน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างภาพจำที่ดีจะทำให้ผู้สมัครอยากร่วมงานกับองค์กรของคุณและยังเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับในการสรรหาพนักงานในปัจจุบัน


ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขึ้น ทำให้กระบวนการสรรหาต้องปรับเปลี่ยนในรูปแบบใหม่ๆเพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยมากขึ้นเพราะปัจจุบันผู้สมัครเข้าไปดูองค์กรหรือความน่าเชื่อถือก่อนที่จะตัดสินใจเข้าไปร่วมงานกับองค์กร หากองค์กรสร้างการรับรู้ที่ดีจะช่วยให้ผู้สมัครตัดสินใจเข้าร่วมงานกับองค์กรได้มากขึ้นและบางองค์กรที่สร้างแบรนได้ดีก็จะทำให้ผู้สมัครสนใจประกาศงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งทั้งสองสิ่งในการทำ Recruitment Marketing และ Employer Branding จึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆในปัจจุบัน

ทำไมต้องใช้บริการ Dreamteam


สร้างภาพลักษณ์

ทำให้องค์กรน่าเชื่อถือ โดนเด่นในอุตสาหกรรม


เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแรงงานตามคุณสมบัติที่ต้องการ


เข้าถึงฐานผู้สมัคร

สามารถเข้าถึงฐานผู้สมัคร ได้กว้างขึ้นกว่ารูปแบบเดิม


ลดความเสี่ยง

ลดความเสี่ยงในการจ้างงานที่เข้ามาทำงานให้กับองค์กร


ลดขั้นตอนการทำงาน

ดำเนินการสรรหาให้จนไปถึงกระบวนการว่าจ้าง


ลดต้นทุน

ลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาวและค่าใช้จ่ายแฝง


ลดความเสี่ยง

ลดความเสี่ยงในการจ้างงานที่เข้ามาทำงานให้กับองค์กร

ขั้นตอนการดำเนินงาน

Recruitment Service

วางแผนด้านกำลังคน

Manpower Planning

วิเคราะห์บุคคลที่มีความสามารถ

Recruitmentg

สรรหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Analyzing Talent

คัดกรองและคัดเลือก

Screening and Selection

คัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถ

Interview and Test

เจรจาต่อรองเงินเดือน

Salary Negotiation

ตรวจสอบประวัติ

Background check

การว่าจ้าง

Sign Contract

Recruitment Marketing

กำหนดช่องทางกลยุทธ์การสื่อสารผ่านทาง Social Network

Employer Branding

SWOT

ความสำคัญ Employer Branding

คือการสร้างแบรนด์ในรูปแบบองค์กร (Employer Branding) คือ กลยุทธ์ต่างๆ ที่ทำให้ กลุ่มตลาดแรงงานเป้าหมายตลอดจนคนทั่วไปมีการรับรู้ (Awareness) ในองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี ประทับใจในองค์กร ซึ่งเมื่อเกิดภาพจำที่ดีแล้วก็จะเกิดความเชื่อถือไว้เนื้อเชื่อใจ ตลอดจนเกิดความจงรักภักดี (Royalty) กับองค์กรได้ และอยากร่วมงานกับองค์กรเมื่อมีโอกาส

ความสำคัญ Recruitment Marketing

การตลาดเพื่อการสรรหาบุคลากร (Recruitment Marketing) คือ กลยุทธ์ต่างๆ ที่สามารถทำให้กลุ่มตลาดแรงงงานเป้าหมายตลอดจนกลุ่มแรงงานที่มีศักยภาพ ตามที่องค์กรต้องการ สนใจมาสมัครงานกับองค์กร เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดสรรบุคลากรต่อไป จนกระทั่งทำสัญญาจ้างร่วมงานกับองค์กรในที่สุด

เหมาะสำหรับองค์กรแบบไหน

องค์กรที่ไม่มีแผนกทรัพยากรบุคคล

องค์กรที่มีแผนการสร้างภาพลักษณ์

บริษัทเปิดใหม่

SME

สตาร์ทอัพ (Startup)

ลูกค้าบางส่วนของเรา