ยื่นภาษีออนไลน์ e-Filing รูปแบบใหม่ของกรมสรรพากร

ยื่นภาษีออนไลน์

เมื่อเข้าสู่ยุคนิวมอร์มอล วิถีการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมก็เปลี่ยนไป และปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพื่อตอบโจทย์และเพิ่มความสะดวกมากขึ้น ในรูปการยื่นภาษีออนไลน์ ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันก่อนอื่นเลย เราจะมาทำความรู้จักความหมายของ คำว่า ภ.ง.ด กัน ดีกว่าภ.ง.ด. หมายถึง ผู้เสียภาษีไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ในการยื่นแบบเสียภาษีต้องกรอกแบบยื่นรายการภาษีเรียกว่า ภ.ง.ด.(ย่อมาจาก ภาษีเงินได้)

ใครบ้างที่ต้องยื่นภาษี

ผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ประเภทเงินเดือนค่าจ้างที่ได้รับในปีภาษีนั้น (ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม)

ผู้มีเงินได้จากการทำธุรกิจการค้าทั่วไป ที่มิใช่เกิดจากการจ้างแรงงานที่ได้รับในปีภาษีนั้น (ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม)

 

ผู้ที่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งได้แก่ เงินได้ตามประเภทต่อไปนี้ รวมถึงเงินค่าภาษีอากรของเงินได้ดังกล่าวที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้

 

  • เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จ บำนาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินคำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ ที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
  • เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) ได้แก่ เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน

สถานที่ยื่นแบบ และกำหนดเวลาในการยื่นภาษีออนไลน์

ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 แสดงรายการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย พร้อมกับนำเงินภาษีส่งต่อเจ้าพนักงานภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินเดือน ไม่ว่าจะหักภาษีหรือไม่ก็ตาม ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ ที่มีผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ซึ่งได้มีการจ่ายเงิน สำหรับช่องทางยื่นภาษีออนไลน์ ยื่นรายการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย พร้อมกับนำเงินภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินเดือน

ความรับผิดของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

ถ้าผู้ที่หน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ยื่นแบบฯ ภายในกำหนดเวลาตามข้อ 3 เว้น แต่จะแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร)

ผู้ใดเจตนาไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 37 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)

ขั้นตอนวิธีการใช้งานระบบยื่นแบบระชำระภาษีออนไลน์

 

1.เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ จะมีหน้าต่าง ระบุให้ใส่ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน จากนั้นล็อกอินเข้าสู่ระบบ

2.เลือกรายการที่ต้องการ คลิก ยื่นแบบหรือ อัปโหลดไฟล์

 

3.ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 คลิก “เลือกไฟล์”

 

4.หลังจากอัปโหลดไฟล์ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว คลิก นำเข้าไฟล์ข้อมูล

 

4.1 หลังจากนำเข้าไฟล์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบรายละเอียดการยื่นแบบให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันข้อมูลผิดพลาด จากนั้น คลิก ยันการนำเข้า

 

 

4.2 เมื่อยืนยันการนำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอน สรุปรายการภาษีโดยมีรายละเอียดการยื่นแบบ ประเภทสาขา,สาขาที่,ลำดับการยื่นแบบ,เดือนปีที่จ่ายเงิน,ยอดภาษีนำส่งทั้งสิ้น

 

5.ตรวจสอบรายการที่ต้องชำระ ภาษีที่ชำระต้องตรงตาม จากนั้น คลิก ตกลงยื่นแบบ

 

6.ตรวจสอบแบบยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 จากนั้น คลิก “ยืนยันการยื่นแบบ”

7.ตรวจสอบความถูกต้องรายการแบบยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ทั้งหมดอีกครั้ง

 

เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการยื่นภาษีออนไลน์ หรือหากท่านใดคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก จะดีกว่าไหม ? ถ้าให้เราช่วยคุณ ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มศักยภาพให้บุคลากร คลิก Dreamteam Payrol Outsource ให้บริการรับทำเงินเดือน รับทำบัญชี บริการบริหารสรรหาบุคลากรแบบเต็มรูปแบบและครบวงจร ในราคาที่สบายใจ เพิ่มเวลาจัดสรร การพัฒนาองค์กรให้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ยืนภาษีออนไลน์