เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์ e-Filing รูปแบบใหม่ของกรมสรรพากร

ยื่นภาษีออนไลน์

เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์ e-Filing รูปแบบใหม่ของกรมสรรพากร

เมื่อเข้าสู่ยุคนิวมอร์มอล วิถีการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมก็เปลี่ยนไป และปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพื่อตอบโจทย์และเพิ่มความสะดวกมากขึ้น ในรูปการยื่นภาษีออนไลน์ ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันก่อนอื่นเลย

เราจะมาทำความรู้จักความหมายของ คำว่า ภ.ง.ด กัน ดีกว่าภ.ง.ด. หมายถึง ผู้เสียภาษีไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ในการยื่นแบบเสียภาษีต้องกรอกแบบยื่นรายการภาษีเรียกว่า ภ.ง.ด.(ย่อมาจาก ภาษีเงินได้)

แนะนำหัวข้อที่น่าสนใจ

 

ใครบ้างที่ต้องยื่นภาษี

ผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ประเภทเงินเดือนค่าจ้างที่ได้รับในปีภาษีนั้น (ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม)

ผู้มีเงินได้จากการทำธุรกิจการค้าทั่วไป ที่มิใช่เกิดจากการจ้างแรงงานที่ได้รับในปีภาษีนั้น (ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม)

ผู้ที่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งได้แก่ เงินได้ตามประเภทต่อไปนี้ รวมถึงเงินค่าภาษีอากรของเงินได้ดังกล่าวที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้

  • เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จ บำนาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินคำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ ที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
  • เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) ได้แก่ เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน

สถานที่ยื่นแบบ และกำหนดเวลาในการยื่นภาษีออนไลน์

ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 แสดงรายการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย พร้อมกับนำเงินภาษีส่งต่อเจ้าพนักงานภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินเดือน ไม่ว่าจะหักภาษีหรือไม่ก็ตาม ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ ที่มีผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ซึ่งได้มีการจ่ายเงิน สำหรับช่องทางยื่นภาษีออนไลน์ ยื่นรายการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย พร้อมกับนำเงินภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินเดือน

ความรับผิดของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

ถ้าผู้ที่หน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ยื่นแบบฯ ภายในกำหนดเวลาตามข้อ 3 เว้น แต่จะแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร)

ผู้ใดเจตนาไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 37 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)

ขั้นตอนวิธีการใช้งานระบบยื่นแบบระชำระภาษีออนไลน์

 

1.เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ จะมีหน้าต่าง ระบุให้ใส่ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน จากนั้นล็อกอินเข้าสู่ระบบ
ยื่นภาษีออนไลน์ e-Filing
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ยื่นภาษีออนไลน์ e-Filing
2.เลือกรายการที่ต้องการ คลิก ยื่นแบบหรือ อัปโหลดไฟล์
ยื่นภาษีออนไลน์
คลิก “ยื่นแบบ” หรือ “อัปโหลดไฟล์”
3.ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 คลิก “เลือกไฟล์”
ยื่นแบบภาษีออนไลน์
คลิก “เลือกไฟล์”
4.หลังจากอัปโหลดไฟล์ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว คลิก นำเข้าไฟล์ข้อมูล
ยื่นภาษีออนไลน์
คลิก “นำเข้าไฟล์ข้อมูล”
4.1 หลังจากนำเข้าไฟล์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบรายละเอียดการยื่นแบบให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันข้อมูลผิดพลาด จากนั้น คลิก ยันการนำเข้า
ยื่นภาษี
คลิก “ยันการนำเข้า”
4.2 เมื่อยืนยันการนำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอน สรุปรายการภาษีโดยมีรายละเอียดการยื่นแบบ ประเภทสาขา,สาขาที่,ลำดับการยื่นแบบ,เดือนปีที่จ่ายเงิน,ยอดภาษีนำส่งทั้งสิ้น
ชำระภาษี
คลิก “ตกลงยื่นแบบ”
5.ตรวจสอบรายการที่ต้องชำระ ภาษีที่ชำระต้องตรงตาม จากนั้น คลิก ตกลงยื่นแบบ
สรุปรายการภาษี
เข้าสู่ขั้นตอน “สรุปรายการภาษี”
6.ตรวจสอบแบบยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 จากนั้น คลิก “ยืนยันการยื่นแบบ”
ตรวจสอบแบบยื่นภาษีเงินได้
คลิก “ยืนยันการยื่นแบบ”
7.ตรวจสอบความถูกต้องรายการแบบยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ทั้งหมดอีกครั้ง
ตรวจสอบความถูกต้องรายการแบบยื่นภาษี
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

สรุป

เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการยื่นภาษีออนไลน์ หรือหากท่านใดคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก จะดีกว่าไหม ? ถ้าให้เราช่วยคุณ ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มศักยภาพให้บุคลากร

คลิก Dreamteam Payrol Outsource ให้บริการรับทำเงินเดือน รับทำบัญชี บริการบริหารสรรหาบุคลากรแบบเต็มรูปแบบและครบวงจร ในราคาที่สบายใจ เพิ่มเวลาจัดสรร การพัฒนาองค์กรให้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ยื่นภาษีออนไลน์

Dreamteam Payroll Outsource Service Co.,Ltd เราเป็นผู้นำเทคโนโลยี โซลูชัน HR ตอบสนองสังคมยุคนิวนอร์มอล แบบไร้ขีดจำกัด อีกทั้งยังให้บริการรับทำเงินเดือน และที่ปรึกษาบริการสรรหาทรัพยากรบุคคล แบบครบวงจร ระบบบันทึกเวลา ระบบลางาน ระบบขอค่าล่วงเวลาผ่านบนระบบ Cloud รองรับการใช้งานพนักงานหลากหลาย รวมถึง บริการรับทำบัญชี บริการสรรหาทรัพยากรบุคคล

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ?

☎ โทร : 02-123-3862

✉ FB : https://www.facebook.com/dreamteam3110

? LINE@ : @dreamteam

? Blockdit : https://www.blockdit.com/dreamteam