มนุษย์เงินเดือนต้องอ่าน !! แชร์ทริกคิดโอที (OT) คำนวณยังไง?

วิธีคิดโอที

โอที (OT) คืออะไร?

การทำงานล่วงเวลา  หรือ โอที นั้นเป็นสิ่งที่เหล่ามนุษย์เงินเดือนหลายท่านต้องพบเจอกันอยู่บ่อยๆ ในแต่ละวันหรือในบางช่วงที่มีงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น และไม่สามารถจัดการให้สำเร็จลุล่วงทันเวลาเลิกงาน หรืองานที่อยู่นอกเหนือสิ่งอื่นใด ที่ถูกรับมอบหมายโดยหัวหน้างาน โดยมีค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น จากค่าแรงรายวันที่พนักงานได้ ตามที่กฎหมายกำหนด

เนื้อหาที่น่าสนใจ

การทำงานล่วงเวลา โอที หมายถึงอะไร
ความหมาย “การทำงานล่วงเวลา”

ความหมายการทำงานล่วงเวลา

หมายถึง การทำงานนอกเหนือหรือเกินจากเวลาทำงานปกติ ซึ่งเวลาทำงานปกติส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ที่ 8 ชม หรือนายจ้างบางที่อาจกำหนดให้ทำงานวันละไม่เกิน 12 ชม. แต่ทำงานไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมงก็ได้  การทำงานในช่วงเวลาทำงานปกตินี้นายจ้างจะต้อง “จ่ายค่าจ้าง” ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างแรงงาน

การทำงานนอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ เป็นการทำงานล่วงเวลาต้องนำเอาค่าจ้างมาเป็นฐานแล้วคูณด้วย 1.5 เท่า แต่ถ้าการทำงานล่วงเวลานั้นเป็นการล่วงเวลาในวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือวันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักผ่อนประจำปีจะต้องคูณด้วย 3 เท่า แต่ถ้านายจ้างกำหนดเกณฑ์ในการคูณให้มากกว่าหรือสูงกว่านี้สามารถทำได้

เมื่อทำงานล่วงเวลาแล้ว แต่ไม่มีความรู้ และไม่ทราบ วิธีคิดโอที ตามกฎหมายแรงงาน 

เมื่อมนุษย์เงินเดือนหลายท่าน ได้ลงมือ ลงแรง ลงกาย และลงกำลังใจ เพื่อทำงานนั้น ๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย แต่ลองมองย้อนดูอีกที ก็ยังคงสงสัยใช่ไหมล่ะ ว่าเมื่อเราได้ทำงานนอกเวลางาน และมากกว่าในชั่วโมงการทำงานปกติในแต่ละวันนั้น นอกจากค่าตอบแทนที่สูง และมากพออยู่ในระดับที่เราพึงพอใจ

วิธีคิดโอที
ทริกดีๆ วิธีคิดโอที ทำอย่างไร?

ตัวอย่าง วิธีคิดโอที ตามกฎหมายแรงงาน 

กรณีลูกจ้างรายเดือน 

ลูกจ้างได้เงินเดือน ๆ ละ 30,000 บาท เวลาทำงานปกติ คือ 8.00 น. ถึง 17.00 น. พักเที่ยง 1 ชั่วโมง หากนายจ้างให้ทำงานล่วงเวลาตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 22.00 น. การทำงานล่วงเวลานี้ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้าง โดยคูณ 1.5 เท่า (แต่ถ้าล่วงเวลาวันหยุดต้องคูณด้วย 3 เท่า)  มีวิธีคำนวณดังนี้

1) นำเงินเดือนมาทำให้เป็นค่าจ้าง / รายวัน คือ 30,000 หารด้วย 30 วัน

= ค่าจ้างวันละ 1,000 บาท

2) จากนั้นให้นำค่าจ้างรายวัน มาทำให้เป็นค่าจ้างรายชั่วโมง และต้องดูว่าทำงานวันละกี่ชั่วโมง จากตัวอย่างนี้ 8 ชั่วโมง หารกับค่าจ้างรายวัน คือ 1,000 บาท

= ค่าจ้างชั่วโมงละ 125 บาท

3) นำค่าจ้างรายชั่วโมง คือ 125 บาท ไปคูณด้วยอัตราค่าทำงานล่วงเวลา 1.5 เท่า

= ค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 187.5 บาท

4) จากนั้นให้ดูว่าทำงานล่วงเวลากี่ชั่วโมง จากตัวอย่างนี้ทำงานล่วงเวลา 4 ชั่วโมง ต้องคูณกับค่าทำงานล่วงเวลาต่อชั่วโมง คือ 187.5 บาท

= ค่าล่วงเวลาที่ลูกจ้างจะได้รับตามตัวอย่างนี้ คือ 750 บาท

ประเภทของ การทำงานล่วงเวลา หรือโอที นั้น กฎหมายได้มีข้อกำหนด ไว้อย่างชัดเจน

1) ค่าล่วงเวลาในวันทำงานปกติ

– ต้องไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน

2) ค่าทำงานในวันหยุด (เช่นวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2.1 กรณีลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด (เช่น พนักงานเงินเดือนทั่วไป)

– ต้องไม่น้อยกว่า 1 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน

2.2 กรณีลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด (เช่น พนักงานที่รับค่าจ้างเป็นรายวัน)

– ต้องไม่น้อยกว่า 2 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน

3) ค่าล่วงเวลาในวันหยุด

– ต้องไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน

เวลาพักทำงานปกติ
เวลาพักระหว่างทำงานปกติ

เวลาพักระหว่างการทำงานปกติ 

ต้องไม่น้อยกว่า 1 ชม./วัน หลังจากลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกิน 5 ชม. ติดต่อกัน หรืออาจตกลงกันพักเป็นช่วง ๆ ก็ได้แต่รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 1 ชม./วัน

 • งานในร้านขายอาหารหรือร้านขายเครื่องดื่มซึ่งเปิดจำหน่ายหรือให้บริการในแต่ ละวันไม่ติดต่อกัน อาจพักเกิน 2 ชม./วันก็ได้
 • นายจ้างอาจจะไม่จัดเวลาพักได้กรณีเป็นงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำ ติดต่อกันไปโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือเป็นงานฉุกเฉิน
 • และได้รับการยินยอมจากลูกจ้าง ก่อนการทำงานล่วงเวลา
 • กรณีให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาต่อจากเวลาทำงานปกติไม่น้อยกว่า 2 ชม. ต้องจัดให้ลูกจ้างพักก่อนเริ่มทำงานล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาที

ค่าตอบแทน ในกรณีที่คุณต้องมาทำงานในวันหยุด

มีวิธีคิดโอที ตามกฎหมายแรงงาน ดังต่อไปนี้ 

       1.ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด เช่น พนักงานรายเดือน จะได้รับค่าตอบแทนการทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า 1 เท่า

 • สูตรการคำนวณ >> (เงินเดือนหาร 30 วัน และ หารชั่วโมงทำงานปกติ) x 1 เท่า x จำนวนชั่วโมงการทำงาน
 • วิธีคิดโอที ตามกฎหมายแรงงาน >> (15,000 / 30 /8)*1*8
 • หลังจากคำนวณตามสูตร วิธีคิดโอที ตามกฎหมายแรงงาน คุณจะได้ค่าจ้างในวันนั้นเพิ่มอีก 500 บาท
 1. ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด เช่น พนักงานรายวัน จะได้รับค่าตอบแทนการทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า 2 เท่า
 • สูตรการคำนวณ >> (ค่าจ้างต่อวันหารชั่วโมงทำงานปกติ) x 2 เท่า x จำนวนชั่วโมงการทำงาน
 • วิธีคิดโอที ตามกฎหมายแรงงาน >> (350 / 8)*2*8
 • หลังจากคำนวณตามสูตร วิธีคิดโอที ตามกฎหมายแรงงาน คุณจะได้ค่าจ้างในวันนั้นเท่ากับ 700 บาท

คำถามข้อควรสงสัย ? 

บริษัทสามารถจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาน้อยกว่า ตามกฎหมายกำหนดหรือไม่ ?

คำตอบ

ค่าแรงขั้นต่ำ หรือ วิธีคิดโอที ตามกฎหมายแรงงาน ตามหลักกฎหมายได้มีข้อกำหนด หรือตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ที่ระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้ว ดังนี้

ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด 

 • ถ้าทำงานเกินเวลาทำงานปกติของวันทำงาน
  • นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวน ชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วย ในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงาน
 • ถ้าทำงานในวันหยุดเกินเวลาทำงานปกติ ของวันทำงาน
  • นายจ้างต้องจ่าย ค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับ ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
 • ถ้าทำงานในวันหยุดในเวลาทำงานปกติ
  • นายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุด ให้แก่ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าของค่าจ้าง ในวันทำงานตามชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุด หรือตามจำนวนผลงานที่ทำได้ สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
  • สำหรับลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของค่าจ้างในวันทำงานตามชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุดหรือตามจำนวนผลงาน ที่ทำได้สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินค่าทำงานให้ลูกจ้าง น้อยกว่าตามกฎหมายกำหนด
“ดังนั้นแล้วนายจ้างไม่มีสิทธิกำหนดจ่ายค่าแรง ค่าทำงานล่วงเวลา หรือ โอที ได้ตามตามพึงพอใจของนายจ้างเอง”

สรุป

แน่นอนว่า การทำงานล่วงเวลา ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ได้รับนั้น ย่อมเกิดสิ่งที่ดีกับตัวคุณอย่างชัดเจน หรือบางท่านอาจมีรายได้จากการทำโอที มากกว่ารายรับต่อเดือนที่ได้เสียอีก การทำงานล่วงเวลานั้นส่งผลดีต่อคุณในหลายๆด้าน

เช่น คุณมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น เพียงพอต่อการใช้จ่าย หรือผ่อนแรงภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้ในส่วนหนึ่ง และคุณยังเหลือเงินอีกหนึ่งส่วน เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง หรือนำเงินส่วนที่เหลือนั้นมาเก็บออม เพื่อใช้ยามฉุกเฉินในอนาคต

ในบทความนี้มีความรู้ดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเหล่ามนุษย์เงินเดือน ที่กำลังมองหา หรือกำลังค้นหาข้อมูล วิธีคิด OT ตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งคุณไม่ต้องไปที่ไหนไกลเลย ในบทความนี้เรามีข้อมูลดีๆ มานำเสนอให้คุณ และเราหวังว่าข้อมูลนี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย

Dreamteam Payroll Outsource Service Co.,Ltd บริการรับทำเงินเดือน ครบวงจร
Dreamteam Payroll Outsource Service Co.,Ltd บริการรับทำเงินเดือน ครบวงจร

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ?

☎ โทร : 02-123-3862

✉ FB : https://www.facebook.com/dreamteam3110

? LINE@ : @dreamteam

? Blockdit : https://www.blockdit.com/dreamteam