เคาะแล้ว!! 4 ขั้นตอน ลงทะเบียนรับเยียวยานายจ้าง

รับเยียวยานายจ้าง

เคาะแล้ว!! 4 ขั้นตอน ลงทะเบียนรับเยียวยานายจ้าง

อีกหนึ่งโครงการใหม่ กระตุ้นการจ้างงาน และช่วยเหลือเยียวยานายจ้าง ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม หรือ SMEs อุดหนุนผู้ประกอบการ พร้อมเงื่อนไข คุณสมบัติ หลักฐาน แบบบครบถ้วน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs โดยรัฐบาลให้ความสนับสนุน ช่วยเหลือจ่ายเงินอุดหนุน เยียวยานายจ้าง เพื่อรักษาอัตราการจ้างงาน ในอัตรา 3,000 บาท ต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คน / เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่ม !! พฤศจิยายน 2564 – มกราคม 2565

เนื้อหาที่น่าสนใจ

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงาน หรือเยียวยานายจ้างเอสเอ็มอี

 • เป็นนายจ้างภาคเอกชน (ทั่วประเทศ) ที่อยู่ในระบบประกันสังคม และฐานข้อมูล ม.33 ต้องอยู่ในสถานะ ACTIVE และมีลูกจ้างรวมในองค์กร หรือสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เพื่อตรวจสอบสถานะกิจการที่เป็น SMEs
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ที่ “ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.go.th”
 • ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564-20 พฤศจิกายน 2564

เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนเยียวยานายจ้าง

 • รัฐจ่ายเงินอุดหนุนเยียวยานายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย ไม่เกิน 200 คน ที่อยู่ฐานข้อมูลทะเบียนประกันสังคม มาตรา 33 สถานะ ACTIVE ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
 • รับเงินเยียวยานายจ้าง 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน ในระยะเวลา 3 เดือน
 • เริ่ม พฤศจิยายน 2564 – มกราคม 2565
 • นายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 95 % ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ หากไม่สามารถรักษารับการจ้างงานได้ ก็จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนเยียวยานายจ้าง ในเดือนนั้นๆ
 • จ่ายเงินอุดหนุนเป็นรายเดือน ผ่านบัญชีธนาคารที่นายจ้างแจ้ง ทุกวันทำการวันสุดท้ายของเดือน
 • ธนาคารกรุงไทย ตามวันที่กำหนด (30 พ.ย.64 – 30 ธ.ค.64- 30 ม.ค.64)
 • ธนาคารอื่นๆ หลังวันที่กำหนด และหักค่าธรรมเนียมในการโอนระหว่างธนาคารจากเงินอุดหนุน

นายจ้างที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการ

 • จะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
 • นายจ้างต้องลงทะเบียนเยียวยานายจ้าง ผ่านเว็บไซต์ “ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.go.th”

ภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนใช้บริการระบบ e-service ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป จึงจะได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการนี้

 • การขอรับเงินเยียวยานายจ้าง จะต้องไม่เป็นเหตุให้นายจ้างชะลอการจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้าง

ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินเยียวยานายจ้าง

1.ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรับเงินเยียวยานายจ้าง เอสเอ็มอี ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564-20 พฤศจิกายน 2564

ลงทะเบียนรับเงินเยียวยานายจ้าง
เปิดขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินเยียวยานายจ้าง

2.กรอกข้อมูลในส่วนของนายจ้าง / สถานประกอบการ และเลขบัญชีนายจ้างประกันสังคม

ลงทะเบียน รับสิทธิเยียวยานายจ้าง
ลงทะเบียน รับเงินเยียวยานายจ้าง

3.อ่านรายละเอียดคุณสมบัติ และเงื่อนไข แล้วคลิก ยอมรับเงื่อนไข

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยานายจ้าง
คุณสมบัติ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยานายจ้าง

4.กรอกรายละเอียดนายจ้าง / สถานประกอบการ ให้ครบถ้วน

สถานประกอบการ ให้ครบถ้วน
รายละเอียด รับเงินเยียวยานายจ้าง

4.1 แนบไฟล์รูปภาพ (jpg หรือ png ) ขนาดไม่เกิน 2 Mb

– หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท หากเป็นเจ้าของกิจการให้แนบบัตรประชาชนได้เลย

– สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ หากเป็นเจ้าของกิจการที่ไม่ใช่ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน ให้แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาหน้าสมุดธนาคาร

– สำเนารับรองนิติบุคคล (เฉพาะหน้าแรก)

แนบไฟล์รูปภาพ
แนบไฟล์ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยานายจ้าง

5.ตรวจสอบข้อมูลของนายจ้าง / ผู้ประกอบการ ให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนยืนยันข้อมูล หากตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนให้คลิก ยืนยันข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล ลงทะเบียนรับเงินเยียวยานายจ้าง
ตรวจสอบข้อมูล ก่อนยืนยันลงทะเบียนรับเงินเยียวยานายจ้าง

6.หลังจากยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งการบันทึกข้อมูลของท่านเสร็จสิ้น

ยืนยันข้อมูลของนายจ้าง
ระบบยืนยันข้อมูลของนายจ้าง

7.หลังจากนั้นรอระบบดำเนินการตรวจสอบ 5 วันทำการ เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ตรวจสอบสถานะ และแก้ไขข้อมูล

ตรวจสอบสถานะ
ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนหลัง 5 วันทำการ

8.ตรวจสอบสถานะการดำเนินการ ได้ที่ช่อง สถานะการลงทะเบียน

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเยียวยานายจ้าง
ตรวจสอบสถานะผลลงทะเบียนเยียวยานายจ้าง

สรุป

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาท ต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ทั้งนายจ้างหรือผู้ประกอบการ ที่มีพนักงานสัญชาติไทยในองค์กรนั้นๆ ไม่เกิน 200 คน โดยมีคุณสมบัติ เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐกำหนด
ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 

ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th

ภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนใช้บริการระบบ e-service ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป จึงจะได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการนี้ โดยเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564-20 พฤศจิกายน 2564

 

 

ลงทะเบียนรับเยียวยานายจ้าง
ลงทะเบียนรับเยียวยานายจ้าง คลิก !!

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ?

☎ โทร : 021-233-862

✉ FB : https://www.facebook.com/dreamteam3110

? LINE@ : @dreamteam

? WEBSITE : https://dreamteampayrolloutsource.co.th/

? Blockdit : https://www.blockdit.com/dreamteam