วิธีคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในแต่ละกรณีแตกต่างกันอย่างไร ?

คำนวณภาษี

วันนี้เราทำมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ วิธีคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในแต่ละกรณีแตกต่างกันอย่างไร ?

การคำนวณเงินได้พึงประเมิน เสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปี โดยให้นำเงินได้พึงประเมินที่จ่ายแต่ละคราวคูณด้วยจำนวนคราวที่ต้องจ่าย (ต่อปี) ดังนี้

กรณีจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ให้คูณด้วย 12  ตัวอย่างเช่น เงินเดือน 15,000 x 12 = 180,000 ต่อปี

เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ

วิธีคำนวณ หักค่าลดหย่อนภาษี
วิธีคำนวณหักค่าลดหย่อนภาษี

การคำนวณหักค่าลดหย่อน

ให้คำนวณตามที่ผู้มีเงินได้แจ้งไว้พร้อมกับแนบสำเนาหลักฐานแสดงสิทธิในค่าลดหย่อนได้ตามแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ล.ย. 01 ทั้งนี้ให้คำนวณหักเป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่ผู้ที่มีเงินได้แจ้งไว้ตั้งแต่ต้นปีที่เริ่มหักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่ว่าจะจ่ายค่าลดหย่อนนั้นในเดือนใดของปีก็ตาม เว้นแต่ค่าลดหย่อนของเงินบริจาค ให้คำนวณหักได้เมื่อมีการจ่ายเงินบริจาคจริงเท่านั้น

กรณีมีการจ่ายเงินพิเศษเป็นครั้งคราวระหว่างปี

เช่น ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส ให้นำเงินพิเศษนั้นคูณด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย (ต่อปี) เพื่อหาจำนวนเงินพิเศษ เสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปี และให้นำมารวมเข้ากับเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามปกติที่คำนวณได้เหมือนว่าจ่ายทั้งปี

แล้วคำนวณภาษีใหม่ตามที่กล่าวในข้อ 2 เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใดให้นำภาษีที่คำนวณจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามปกติทั้งปี (ก่อนจ่ายเงินพิเศษ) หักออกได้ผลลัพธ์เป็นเงินภาษีที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินที่จ่ายตามปกติในคราวนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นภาษีที่ต้อง หัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินที่จ่ายในคราวที่มีการจ่ายเงินพิเศษนั้น

กรณีผู้มีเงินได้แจ้งเปลี่ยนรายการค่าลดหย่อนระหว่างปี

ให้คำนวณหักค่าลดหย่อนนั้นในเดือนใดของปี ให้คำนวณหักค่าลดหย่อนตามที่ผู้มีเงินได้ ได้แจ้งการเปลี่ยนนั้นนำจำนวนเงินภาษีทั้งสิ้นที่คำนวณได้ตาม ข้อ 2 มาหารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย (ต่อไป) ตาม ข้อ 1 ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใด ให้หักเป็นเงินภาษี ณ ที่จ่าย

ในแต่ละคราวที่จ่ายเงินนั้น ถ้าหารด้วยจำนวนคราวไม่ลงตัวเหลือเศษเท่าใด ให้เพิ่มเงินเท่าจำนวนที่เหลือ เศษนั้นรวมเข้ากับเงินภาษีที่จะต้องหักไว้ครั้งสุดท้ายในปีนั้น เพื่อให้ยอดเงินภาษีที่หักไว้รวมกันเท่ากับจำนวนภาษีที่ต้องเสียทั้งปี

รายการค่าลดหย่อนระหว่างปี
กรณีผู้มีเงินได้แจ้งเปลี่ยนรายการค่าลดหย่อนระหว่างปี

การคำนวณภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้พึงประเมินที่จ่ายในเดือนสุดท้าย

ที่ผู้มีเงินได้ออกจากงานระหว่างปี ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินมีสิทธิที่จะคำนวณภาษีเพื่อให้เงินภาษีที่หักไว้ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการค่าลดหย่อนที่แท้จริงตามหลักฐานที่ผู้มีเงินได้นำมาแสดง โดยนำเงินภาษีที่หักไว้ไม่ครบถ้วนหรือเกินในเดือนก่อนๆมารวม หรือหักกับภาษีที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย ไว้ในครั้งสุดท้ายนั้นได้ผลลัพธ์เท่าใด ให้หักและนำส่งไว้เท่านั้น

กรณีนายจ้างออกเงินค่าภาษีแทนให้ลูกจ้าง สำหรับเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในปีภาษีใด

โดยลูกจ้างไม่ต้องรับภาระในการเสียภาษีด้วยตนเองเลย ให้นำเงินค่าภาษีที่นายจ้างออกแทนให้ไปรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในปีนั้น แล้วคำนวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร จนกว่าจะไม่มีเงินค่าภาษีเงินได้ที่นายจ้างต้องออกแทนให้อีก (อาจต้องคำนวณหลายครั้ง)

กรณีนายจ้างออกเงินค่าภาษีให้ลูกจ้างสำหรับเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็นจำนวนที่แน่นอน

เช่น เท่ากับจำนวนภาษีที่ต้องชำระให้นำเงินค่าภาษีที่นายจ้างออกแทนให้ไปรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ลูกจ้างจะได้รับในปีนั้น แล้วคำนวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร (คำนวณสองครั้ง)

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมที่นี่ : ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร?

สรุป

การจ่ายเงินได้พึงประเมินที่จ่ายให้แก่ผู้มีเงินได้

ซึ่งเข้าทำงานในวันที่ 1 เมษายน และกำหนดจ่ายแต่ละคราวด้วยจำนวนที่จะต้องจ่ายจริงสำหรับปีนั้น เช่น เข้าทำงานในวันที่ 1 เมษายน และกำหนดจ่ายค่าจ้างรายเดือน จำนวนคราวที่ต้องจ่ายสำหรับปีที่เข้าทำงานจะเท่ากับ 9 เป็นต้น

นำจำนวนเงินได้พึงประเมินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปีตาม ข้อ 1 มา คำนวณภาษี ตามเกณฑ์ในมาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร กล่าวคือนำมาหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน และคำนวณภาษีตามอัตราเงินได้ เป็นเงินภาษีทั้งสิ้น

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

☎ โทร : 021-233-862

✉ FB : https://www.facebook.com/dreamteam3110

? LINE@ : @dreamteam

? WEBSITE : https://dreamteampayrolloutsource.co.th/

? Blockdit : https://www.blockdit.com/dreamteam